Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče

Mestna občina Nova Gorica Občina Šempeter - Vrtojba Občina Miren - Kostanjevica

Obravnavano območje še vedno nima urejenega ustreznega odvajanja odpadnih voda in tudi ne centralnega sistema čiščenja komunalnih odplak. Na območju mesta Nova Gorica, Solkana in Kromberka je namreč delno vzpostavljen mešan kanalizacijski sistem, ki odvaja odpadne vode nekontrolirano v okolje. Na nekaterih odsekih so posamezni odseki kanalizacijskega omrežja poddimenzionirani ali porušeni, na nekaterih območjih naselij pa še ni izgrajeno kanalizacijsko omrežje.

Urbanizirano in kanalizirano območje Nove Gorice ima štiri glavne odvodnike padavinskih voda:

  • kanal »H«, ki je kanaliziran in poteka vzdolž Vojkove ceste ter odvaja zaledne in razbremenjene (ustrezno razredčene) padavinske vode v Sočo.
  • kanal »Koren«, ki služi kot odvodnik razbremenjenemu pretoku iz kanalov, ki gravitirajo na kanal »S«.
  • kanal »BC« z obstoječim ovalnim železniškim odvodnikom meteornih voda.
  • kanal »Kekec«, ki odvaja zaledne vode iz dela pobočja Kekca.

Mešan kanalizacijski sistem mesta Nova Gorica, Solkana in Kromberka tvori omrežje, ki je priključeno na tri glavne odvodnike sušnega (kritičnega) pretoka:

  • kanal »ZBDV-Vetrišče«, ki poteka vzdolž Vojkove ceste od krožišča na Kromberški cesti do križišča s Kidričevo ulico, prečka (travnik) predvideno območje LN ob sodišču ter nato zavije na Ulico Gradnikovih brigad in Rejčevo ulico. Kanal nato poteka vzdolž Prvomajske ulice, kjer se na križišču z Erjavčevo ulico priključi na obstoječ zadrževalni bazen »ZBDV«.
  • kanal »A«, ki od Solkana poteka vzdolž Ceste IX. Korpusa, zavije na Prvomajsko ulico, kjer se tik pred križiščem z Erjavčevo ulico združi s kanalom »ZBDV-Vetrišče«.
  • kanal »S«, ki poteka vzdolž kanala »Koren« od MIP-a do zadrževalnega bazena »ZBDV« na Erjavčevi ulici.

Vsa odpadna voda (kritični pretok) se preko sistema mešanih kanalov zbira v zadrževalnem bazenu »ZBDV« na križišču med Erjavčevo in Prvomajsko ulico, ki služi kot črpališče odpadne vode do predvidene čistilne naprave.

Na obstoječem omrežju se stalno pojavljajo problemi pri upravljanju in vzdrževanju zaradi neustreznega delovanja razbremenilnikov visokih voda, poddimenzioniranih ali celo porušenih odsekov kanalizacijskega omrežja. Za ustrezno delovanje celotnega kanalizacijskega omrežja je nujno potrebno izgraditi manjkajoče odseke omrežja.

Mestna občina
Nova Gorica