Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče

Mestna občina Nova Gorica Občina Šempeter - Vrtojba Občina Miren - Kostanjevica

Območje obravnave obsega del naselja Miren in del naselja Orehovlje. To območje nima urejenega odvajanja odpadnih voda. Obstoječe kanalizacijsko omrežje je večinoma mešanega tipa, namenjeno odvajanju meteornih voda z urbanih površin in odvodu v greznicah delno prečiščenih fekalnih odplak.

Občina
Miren-Kostanjevica