Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče

Mestna občina Nova Gorica Občina Šempeter - Vrtojba Občina Miren - Kostanjevica

Na območju Občine Šempeter-Vrtojba obstoječe kanalizacijsko omrežje ni v celoti ustrezno, saj na posameznih delih ni izvedeno v ločenem sistemu.

Glede na kataster kanalizacijskega sistema lahko obravnavano območje razdelimo na dve zaključeni celoti, ki sta med seboj neodvisno povezani. Prvo območje predstavlja urbanizirani del Šempetra pri Gorici ter prispevne površine potoka Vrtojbica. Kot drugo zaključeno celoto lahko obravnavamo poseljeno območje Vrtojbe s prispevnimi površinami Vrtojbice. Obe območji sta priključeni na skupni kanal (kanal »S«), ki odvaja odpadne vode do predvidene čistilne naprave na Vrtojbenskem polju. Na ta kanal so priključene tudi odpadne vode iz Nove Gorice in Rožne doline.

Območje naselja Šempeter

Mešan kanalizacijski sistem Šempetra tvori omrežje, ki je priključeno na štiri glavne odvodnike sušnega (kritičnega) pretoka:

  • kanal »A«, ki poteka od območja »V mlinu«, vzdolž ulice Nikole Tesle, mimo Iskre do Laz, kjer se zaključi na razbremenilniku Š-RVV2. Kritični pretok se priklopi na kanal »S«, prelivne vode se izpuščajo v Vrtojbico.
  • kanal »B«, ki poteka od pokopališča, skozi center Šempetra, mimo Iskre do združitve s kanalom »A«.
  • kanal »C«, ki poteka od stare bolnišnice, prečka Vrtojbico in se ob »Kurivu« naveže na kanal »S«
  • kanal »S«, ki poteka od Nove Gorice, mimo nove bolnišnice, skozi center Šempetra do Vrtojbe, kjer se trenutno izteka v Vrtojbico. Kanal "S" se vzdolž trase razbremeni v Vrtojbico na razbremenilniku »Š-RVV2«.

V ožjem centru Šempetra je izveden ločen sistem kanalizacije. Meteorni kanal »B« odvaja odpadno vodo v Vrtojbico. Odpadna voda iz objektov se navezuje bodisi na mešani kanal »B« ali kanal »S«.

Območje Podmarka ima urejen ločen sistem kanalizacije, ki pa dejansko ne deluje, ker so meteorni in fekalni priključki med seboj pomešani in sta oba sistema dejansko mešana.

Industrijska cona Lavžnik se na kanal »S« priključuje preko črpališča v obstoječem zadrževalnem bazenu.

Območje »Na Pristavi« dejanski nima ustrezno rešenega kanalizacijskega sistema, saj se neposredno priključuje na obstoječi železniški kanal, ki se izteka v Vrtojbico.

Območje HIT šport centra, Mercatorja in prometne policije ima urejeno ponikanje meteornih voda.

Odpadne vode se v ločenem sistemu priključujejo na kanal »A«.

Območje Vrtojbe

Mešan kanalizacijski sistem Vrtojbe tvori omrežje, ki je priključeno na dva glavna odvodnika sušnega (kritičnega) pretoka:

  • kanal »D«, ki poteka od mednarodnega mejnega prehoda do Vrtojbe, kjer se preko razbremenilnika »Š-RVV3« priklopi na kanal »S«. Prelivne vode odtekajo v Vrtojbico.
  • kanal »S«, ki poteka od Šempetra (dejansko Nove Gorice), vzdolž ulice IX. Septembra do iztoka v Vrtojbico. Kanal »S« se vzdolž trase razbremeni v Vrtojbico na razbremenilniku »Š- RVV2«.

Laze, Čuklje, Zapučke in Griči imajo urejen ločen sistem kanalizacije. Fekalni kanali se priključujejo na kanal »S«.

Na kanalizacijsko omrežje ni priključeno oziroma se odpadne vode neposredno izpuščajo v Vrtojbico iz območja ob »Avto Vrtojba« in najbolj južno območje Vrtojbe ob kanalu "H" (meteorni kanal).

Občina
Šempeter-Vrtojba