Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče

Mestna občina Nova Gorica Občina Šempeter - Vrtojba Občina Miren - Kostanjevica

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)« je skupen projekt mestne občine Nova Gorica, občine Šempeter-Vrtojba in občine Miren-Kostanjevica.

Namen projekta je uresničitev ciljev iz Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, ki so za področje voda podrobno razdelani v veljavnem Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

V okviru projekta bo zgrajena centralna čistilna naprava Nova Gorica s kapaciteto 50.500 PE, kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti v skupni dolžini 18,739 km v občinah Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica.

Po zaključku projekta bo dosežena predpisana vsaj 95 % priključitev na javno kanalizacijo in na čistilno napravo v aglomeraciji ID 1515 Kromberk (84%/97%), ID 1033 Miren (25%/96%), ID 1490 Vrtojba (69%/97%) in ID 1492 Šempeter pri Gorici (57%/98%), s ciljem izgraditve ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje.

O projektu