Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče

Mestna občina Nova Gorica Občina Šempeter - Vrtojba Občina Miren - Kostanjevica

Na področju odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode bodo investitorji zasledovali sledeče namene:

  • izpolnitev zakonskih obveznosti glede izvedbe komunalne infrastrukture,
  • dodatno priključiti prebivalce na javni kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo,
  • zmanjšati emisije v vode,
  • izboljšati življenjske pogojev prebivalstva,
  • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na obravnavanem območju.
  • izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo;
  • zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla);
  • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica) zasleduje v prvi vrsti cilje, ki jih za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (OP ROPI) za razvojno prioriteto Varstvo okolja – področje voda.

Namen in cilji projekta