Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče

Mestna občina Nova Gorica Občina Šempeter - Vrtojba Občina Miren - Kostanjevica

Na čiščenje danes ni priključenih, s projektom se bo priključilo 40.931 PE iz aglomeracij Kromberk, Miren, Vrtojba in Šempeter pri Gorici in še 755 PE iz aglomeracije Grgar.

Izvedba projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)« bo omogočila celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v 3 občinah na porečju Soče, tj. v Mestni občini Nova Gorica in v občinah Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba. Glavni upravičenci za infrastrukturo so gospodinjstva oz. prebivalci in gospodarstvo v omenjenih občinah, in sicer v aglomeracijah ki so večje od 2.000 PE ter tudi tisti, ki so že priključeni na kanalizacijo v drugih aglomeracijah, ki jih je mogoče z razumnimi stroški priključiti na čistilno napravo. Prav tako so upravičenci v aglomeraciji tudi tisti, ki imajo greznice in katerih greznične odplake se bodo čistile na čistilni napravi, pa jih ni mogoče priključiti na kakršnokoli čistilno napravo.

Projekt zajema gradnjo kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti, ki je številčno povzeto v spodnji tabeli:

Kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti po občinah

  MO Nova Gorica –
ID 1515 Kromberk
Miren-Kostanjevica –
ID 1033 Miren
Šempeter-Vrtojba –
ID 1490 Vrtojba in
ID 1492 Šempeter pri Gorici
SKUPAJ
Kanalizacijsko omrežje km 1,753 10,216 6,77 18,739
Črpališča kos 1 9 2 12
Razbremenilni objekti kos 19 0 8 27
Zadrževalni bazeni kos 3 0 1 4

 

Prav tako bo v okviru projekta zgrajen povezovalni vod in centralna čistilna naprava s kapaciteto 50.500 PE. Povezovalni vod je sestavljen iz zbirnih fekalnih kanalov. Del teh kanalov je gravitacijski (1.247 m), del pa tlačni (2.603 m). Skupna dolžina znaša 3.850 m. Vod ni namenjen samo navezavi Mirna in Orehovelj na CČN ampak je istočasno tudi del omrežja teh naselij.

Opremljenost z infrastrukturo po zaključku projekta

Z izvedbo predmetne investicije se bo zgradilo, rekonstruiralo oz. nadgradilo sledeče:

  • 18,74 km nove kanalizacije,
  • čistilna naprava kapacitete 50.500 PE,
  • 12 črpališč,
  • 27 razbremenilnih objektov,
  • 4 zadrževalnih bazenov.

Novo kanalizacijsko omrežje