Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče

Mestna občina Nova Gorica Občina Šempeter - Vrtojba Občina Miren - Kostanjevica

Kanalizacijsko omrežje v Mestni občini Nova Gorica

Na območju mestne občine Nova Gorica ter občine Šempeter-Vrtojba je odvajanje odpadnih komunalnih vod in meteornih vod pretežno (v veliki večini) urejeno preko mešanega kanalizacijskega sistema. Območje mesta Nova Gorica pokriva cca. 118 km mešanega kanalizacijskega sistema, urbanizirani del občine Šempeter-Vrtojba pa cca. 56 km, ki je skoraj v celoti mešanega tipa (z izjemo strogega centra Šempetra, Laz, Čukelj in Zapučke).

Na podlagi zgoraj navedenih dolžin kanalizacijskega omrežja je lahko ugotoviti, da je edina smotrna rešitev, ki zagotavlja ustrezno delovanje predvidene čistilne naprave "Ob Vrtojbici“ z minimalnimi investicijskimi stroški, rekonstrukcija in sanacija neustrezno delujočega kanalizacijskega sistema in sicer še vedno v mešanem sistemu.

Ustrezno delovanje predvidene čistilne naprave "Ob Vrtojbici“ bo omogočeno le, če bo do čistilne naprave prispel ustrezen efluent (ustrezna koncentracija in hidravlična obremenitev), kar pa v trenutnem stanju ni zagotovljeno (neustrezno razbremenjevanje odpadne vode, neustrezna hidravlična obremenitev, ...). Ukrepi na kanalizacijskem so torej nujni in kažejo (iz ekonomskega vidika) v smeri rekonstrukcije ter dograditve obstoječega mešanega sistema.

Investicija zajema:

 • izgradnjo mešane kanalizacije na območju ulice Milojke Štrukelj z izvedbo dveh novih razbremenilnikov visokih vod RVV17 in RVV9a,
 • izgradnjo in dogradnjo razbremenilnih objektov na kanalizacijskem sistemu Nove Gorice in Rožne doline,
 • povečanje volumna zadrževalnega bazena deževnih vod ob križišču Erjavčeve in Prvomajske ulice,
 • fekalno kanalizacijo, črpališče in tlačni vod fekalij po ulici Vinka Vodopivca.

V občini bo tako zgrajeno 1.753 m fekalne kanalizacije in na novo zgrajenih oz. nadgrajenih 19 razbremenilnikov, nadgrajeni bodo 3 zadrževalni bazeni, zgrajeno bo 1 črpališče.

Kanalizacijsko omrežje v občini Miren-Kostanjevica

Investicija zajema:

 • gradnjo zbirnih fekalnih kanalov,
 • gradnjo kanalizacije Pri Grabcu, v Mirnu in Orehovljah (Staro mesto), v Gornjem Mirnu in Orehovljah.

V občini bo tako zgrajeno 10.216 m fekalne kanalizacije in rekonstruiranih ter na novo zgrajenih 9 črpališč.

Kanalizacijsko omrežje v občini Šempeter-Vrtojba

Investicija zajema:

 • gradnjo zadrževalnega bazena na kanalu AB,
 • gradnjo kanalizacije na območju bolnišnice F. Derganca,
 • gradnjo kanalizacije na Hribu v Šempetru,
 • ureditev kanalizacijskega sistema na območju Podmarka in Pristave,
 • ureditev kanalizacije na območju spodnje Vrtojbe in Gramozni cesti,
 • odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal V,
 • izvedbo črpališča in tlačne povezave fekalne kanalizacije iz območja MMP Vrtojba do predvidene fekalne kanalizacije v Krožni cesti.

V občini bo tako zgrajeno 6.770 m fekalne kanalizacije in gradnja in nadgradnja 8 razbremenilnikov, zgrajeni bosta 2 črpališči in 1 zadrževalni bazen.

Podrobnejši opis po občinah